+359 889 606595 | +359 888 369 369 office@banskotour.com
+359 889 606595 | +359 888 369 369 office@banskotour.com
ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

РЕЗЕРВАЦИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Резервирането на пътуване се извършва в офиса на ОРГАНИЗАТОРА, онлайн или от оторизиран туристически агент.
1.1. Валидна е тази резервация, за която има потвърждение от страна на ОРГАНИЗАТОРА, сключен договор за организирано туристическо пътуване и плащане минимум  30 % от стойността на основния пакет за автобусни екскурзии  и 50% от стойността на основния пакет за самолетни екскурзии.
1.2. Когато резервацията е по специална ценова оферта (СЦО), първоначалното плащане е минимум 50% от стойността на основния пакет и СЦО не може да се комбинира с други отстъпки.
1.3. Доплащането на автобусна екскурзия е не по-късно от 20 (двадесет) дни преди отпътуването при продължителност по-голяма от шест дни; до 7 (седем) дни преди отпътуването при продължителност от два до шест дни; до 48 (четиридесет и осем) часа преди отпътуването при продължителност по-малка от два дни, освен ако изрично не е упоменат друг срок.
1.3.1 Доплащането на самолетна екскурзия се извършва не по-късно от 30 (тридесет) дни преди отпътуването, освен ако изрично не е упоменат друг срок.
1.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърля правата и задълженията си по този договор на трети лица при наличието на такава възможност, след потвърждение от страна на ОРГАНИЗАТОРА и не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на пътуването с автобус и не по-късно от 20 /двадесет/ дни преди датата на пътуването със самолет. Разходите по прехвърлянето са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
1.5. Екскурзиите се провеждат при определен минимален брой туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определен минимален брой туристи за провеждане на програмата: до 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност по-голяма от 6 дни; до 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност от 2 до 6 дни; до 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет с продължителност по-малка от два дни. ОРГАНИЗАТОРЪТ възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на резервацията.
2. Необходими документи:
2.1. За страните от Европейския съюз: валиден документ за самоличност – задграничен паспорт или лична карта.
2.2. За страните извън Европейския съюз, с които сме в безвизов режим, е необходим валиден документ за самоличност – задграничен паспорт или лична карта, с валидност минимум  180 (сто и осемдесет) дни от датата на връщане, освен ако не е упоменото друго.
2.3. За страните, с които имаме  визов режим, е необходим задграничен паспорт с валидност минимум 180 (сто и осемдесет) дни преди датата на отпътуване. Информация за условията и документите, които се изискват, се предоставя от съответните визови отдели.
2.4. Получаването на виза е личен ангажимент на всеки потребител.          .
2.5. За лица под 18 години, пътуващи сами или с единия от родителите: освен лична карта или международен паспорт според дестинацията е необходимо да носят и оригинал и копие на нотариално заверена декларация за съгласие /съответно от единия или от двамата родители/ детето им да пътува в чужбина, и копие на акт за раждане. Документ за самоличност, декларация за съгласие /оригинал и копие/ и копие на акт за раждане на лицето трябва да се носят по време на пътуването.

 

ЦЕНА, НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА               
1. В цената на организираното пътуване са калкулирани услугите, включени в раздел „Цената включва“, описан във всяка една оферта/програма за пътуване в каталога, интернет сайта и договора за организирано пътуване.
2. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (ръст или спад) на разходите като промяна на горива, валутен курс, фериботни такси, промяна цена самолетни билети, валутен курс и т.н. общата пакетна цена подлежи на корекция. Изменението на цената следва да бъде икономически обосновано и е от изключителната компетентност на ОРГАНИЗАТОРА.
3. При необходимост от промяна на цените ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да запазва интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условията на чл.89, ал.1 от ЗТ.
4. В случай на „стопанска непоносимост” – инфлация, срив на пазара и др. подобни и при явна икономическа невъзможност да бъде организирано пътуването, ОРГАНИЗАТОРЪТ възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ заплатената от него цена в лева.
5. Цената не може да се увеличава 20 (двадесет) дни преди пътуването.
6. В случай на отмяна на пътуването поради форсмажорна причина, отношенията с ПОТРЕБИТЕЛЯ се уреждат при спазване хипотезата на чл.90 ал.1 т.2 от ЗТ.
7. Горните условия нямат действие между страните, в случай, че пътуването се анулира от ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно чл.90, ал.3 от ЗТ.
АНУЛАЦИИ И НЕУСТОЙКИ      
1. Крайният срок, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от организираното пътуване с автобус или самолет, без да дължи неустойка, е до 65 /шестдесет и пет/ дни преди датата на отпътуване.
2. При организирани пътувания с автобус, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже в период по-малък от 65 дни от датата на отпътуване, дължи неустойка, както следва:
от 64 до 35 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 30 % от цената на човек;
от 34 до 15 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 50 % от цената на човек;
от 14 до 08 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 75%  от цената на човек;
от 07 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 100 % от цената на човек.
2.1. При организирани пътувания със самолет, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже в период по-малък от 65 дни от датата на отпътуване, дължи неустойка, както следва:
от 64 до 35 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 50 % от цената на човек;
от 34 до 15 дни преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 75 % от цената на човек;
от 14 преди датата на отпътуване дължи неустойка в размер на 100 % от цената на човек.
3. При анулация на резервацията за пътуване поради болест или други лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, той дължи неустойка съгласно т.2 и т.2.1. Препоръчва се на всеки клиент сключването на застраховка „Отмяна на пътуване“.
4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да откаже извършването на услуги преди и по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според държавен служител, клиент, контрагент или друго оторизирано от ОРГАНИЗАТОРА лице, причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или контрагенти на ОРГАНИЗАТОРА.
5. При заминаване по туристическа програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и не се възстановяват средства за услугите, които не са консумирани.
6. При отпътуване за друг град или място, където следва да се нощувка, закъснели туристи се изчакват до 15 /петнадесет/ минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
7. ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи обяснение или неустойка за анулацията. Проявата, причинила анулацията, се документира с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица и/или туристи.

 

РЕКЛАМАЦИИ
1. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия по програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид водача на групата или местния представител на ОРГАНИЗАТОРА. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише като изрично упомене датата, часа и мястото на подписване. Представителят на ОРГАНИЗАТОРА или негов контрагент (туроператор, хотелиер, ресторантьор или превозвач) предприемат всички възможни действия за отстраняване и удовлетворяване на рекламацията.
2. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.
3. В случай, че предприетите действия за отстраняване и удовлетворяване на рекламацията, не е постигнато съгласие, се съставя протокол в писмена форма, съдържащ подробно описание на проблема с доказателства и подписи на трите страни – контрагент на „Банско-Тур” ООД (туроператор, хотелиер, ресторантьор или превозвач), представител на „Банско-Тур” ООД и ПОТРЕБИТЕЛЯ като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в 14-дневен срок след завръщането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да представи в оригинал протокол и доказателства в подкрепа на исканата рекламация, подписани от служител на организатора.
4. „Банско-Тур” ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.
ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА  
1. ОРГАНИЗАТОРЪТ е длъжен да организира и предостави предварително обявените в програмите услуги като носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в основния туристически пакет.
2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за промени в пътуването, причинени от форсмажорни обстоятелства.
3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туриста на законите на дадена страна, независимо дали са запознати с тях или не и не дължи неустойка за неконсумираните туристически услуги.
4. Турист, задържан от митническите или други служби на дадена страна, не се изчаква и догонва групата или се завръща в България за собствена сметка.
ОТГОВОРНОСТ  НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за пълнотата, редовността и съхранението на необходимите за пътуването документи, багаж, пари и ценности. В случай на загуба водачът на групата и ОРГАНИЗАТОРЪТ съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
2. По време на пътуването ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да спазва туристическата програма и указанията на водача на групата; да уважава местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място.
3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност за нанесени щети в местата за настаняване, хранене и превоз.
4. При организирани пътувания с автобус ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се яви на мястото на отпътуване 15 /петнадесет/ минути преди посочения час на отпътуване за маркиране на багажа. Нечекиран багаж  не се качва в автобуса.
5. При организирани пътувания със самолет ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се яви на мястото на отпътуване 120 /сто и двадесет/ минути преди посочения час на отпътуване за маркиране и чекиране на багажа за полета със самолет.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ
1. Договорът влиза в сила с подписването и важи до пълното разплащане и приключване на организираното пътуване.
2. Всички възникнали спорове се решават по пътя на преговорите. При непостигане на съгласие се прилагат разпоредбите на Българското Законодателство.
3. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните.
EnglishBulgaria