+359 889 606595 | +359 888 369 369 office@banskotour.com
+359 889 606595 | +359 888 369 369 office@banskotour.com

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) от 25 май 2018 г. „Банско-Тур“ ООД въвежда следната политиката за защита на личните данни:
 
1. Обработка на лични данни
1.1. При посещение на нашия уебсайт, нашият уеб сървър съхранява данни за ползваните от вас браузъри и оперативни системи, датата на вашето посещение, както и за срок от седем дни IP-адреса, определен ви от вашия Интернет провайдър, с цел защита на нашия уеб сайт при разпознаване на атаки към него.
1.2. При  изрично доброволно предоставяне от Ваша страна „Банско-Тур“ ООД  ползва личните Ви данни за изпълнение на договор като срока на тяхното съхранение съвпада със срока за съхранение на договора според действащото законодателство. 
Чрез регистрирането в сайта за резервиране на услуга, попълването на лични данни и поставяне на отметка, че са прочели общите условия за обработка на лични данни, клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „Банско-Тур“ ООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от „Банско-Тур“ ООД и от партньори по договор на „Банско-Тур“ ООД с цел изпълнението на договора, сключен от клиента с „Банско-Тур“ ООД.
1.3.  При  изрично доброволно предоставяне от Ваша страна „Банско-Тур“ ООД ползва личните Ви данни при регистрация за участие в игра за награда като срока на тяхното съхранение до 14 дни от деня на обавяване на печелившия.
1.4.  При  изрично доброволно предоставяне от Ваша страна „Банско-Тур“ ООД ползва личните Ви данни за целите на техническо администриране на уебсайта, за управление на клиентите, за анкети за продуктите и за маркетинг, само в необходимия за целта обхват.
1.5. При желание можете да се абонирате за бюлетин на уебсайта ни. Данните, предоставени при абониране за бюлетина, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на актуална информация по наши оферти, промоции и маркетинг съобщения и материали. Абонаментът за бюлетина може да бъде прекратен от Вас по всяко време като предоставените по-рано от Вас данни се заличават заедно с отказа.
1.6. Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство.
 
2. Политика за конфиденциалност
2.1. „Банско-Тур“ ООД Ви препоръчва да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола, с които влизате/използвате сайта, за което носите лична отговорност и за да се избегне неоторизиран достъп чрез потребителския Ви акаунт.
Ако имате съмнения относно неоторизирана употреба / злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате.
2.2. „Банско-Тур“ ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност.
2.3. „Банско-Тур“ ООД се задължава да не използва, предоставя и разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица (държавни органи, търговски дружества, физически лица и други), освен ако:
– има изрично съгласие на клиента;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът (администраторът) е длъжен да предостави информацията по силата на закона например: полиция, гранични, митнически, данъчни служби и др.;
– информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и „Банско-Тур“ ООД – авиокомпании, транспортни компании, круизни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.
 
3. Предпазване на лични данни и определения
3.1. „Банско-Тур“ ООД няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта си, номера на кредитната си карта, разкриване на данните от банкова Ви сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане трябва да бъде игнорирано и за него трябва да бъде съобщено.
3.2. Под лични данни се разбира всяка информация, служеща за идентифициране на физическо лице, пряко или непряко, по-специално чрез индентификатор като име, един идентификационнен номер, данни за местоположение, онлайн индетификатор или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.
3.3. Обработването на лични данни представлява всяка операция или съвкупност от операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или неавтоматични средства като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица чрез предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.
3.4. Обработването на личните данни на клиентите (субекти на данни) е важен компонент от дейноста нa „Банско-Тур“ ООД с цел изпълнението на договора, по който клиентът (субект на данните) е страна.
3.5.  Съгласие на клиента (субект на данните) означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните посредством изявляние или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени.
3.6. Клиентът (субект на данните) може да получи при поискване потвърждение дали  личните му данни се обработват или не; за какви цели, за какъв срок и др. Субектът на данни може да поиска коригиране и изтриване на свързаните с него лични данни.
 
4. Права за интелектуална собственост
Съдържанието на сайта: www.banskotour.com е собственост на „Банско-Тур“ ООД и е защитено от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни. Всяко изтегляне или копиране на информация е възможна с изричното писмено съгласие на „Банско-Тур“ ООД.

 

EnglishBulgaria